چند رسانه ایی

مشاهده و دریافت تصاویر ، ویدئوها و فایل های میدکو

۲
گندله سازی سیرجان
۱ خرداد ۱۳۹۷ گندله سازی سیرجان
۲
فولاد زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد زرند
۲
فولاد بوتیا
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بوتیا
۴
گندله سازی زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ گندله سازی زرند
۲
معدن شماره 4
۱ خرداد ۱۳۹۷ معدن شماره 4
۲
طبس
۱ خرداد ۱۳۹۷ طبس
۲
زغال شویی پابدانا
۱ خرداد ۱۳۹۷ زغال شویی پابدانا
۲
فولاد بردسیر
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بردسیر

گروه چند رسانه ای